Regulamin

Regulamin KONKURS WIOSENNY RODZINA SMAKOSZY II EDYCJA

zwany dalej „Regulaminem”.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest prowadzony pod nazwą „KONKURS WIOSENNY RODZINA SMAKOSZY II EDYCJA”
 2. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs oraz cel Konkursu. Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, ul. Fabryczna 2; 37 – 300 Leżajsk, REGON 690701449, NIP: 8161509351; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024290. Konkurs organizowany jest w celu zwiększenia sprzedaży i promocji wyrobów marki POLTINO (będącej własnością Organizatora), wśród konsumentów w całej Polsce. Fundatorem nagród w konkursie jest Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku ul. Fabryczna 2; 37 – 300 Leżajsk, REGON 690701449, NIP: 8161509351; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024290, NIP: 8161509351.
 3. Informacja o formie organizacji Konkursu. Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).
 4. Obszar, na którym prowadzony jest Konkurs. Konkurs prowadzony jest w sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących sprzedaż produktów POLTINO, uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet:
  • na stronie internetowej www.konkurs.poltino.pl, zwanej dalej „Stroną Konkursową”
  • poprzez zamieszczenie na Facebooku komentarzy pod postem konkursowym na stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/PoltinoFood/.
 5. Czas trwania Konkursu.
  Konkurs trwa od 15.03.2023 roku od godziny 00:00 do 15.05.2023 roku do godziny 23:59. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 31.07.2023 roku.
 6. Produkty biorące udział w Konkursie. W konkursie biorą udział wszystkie produkty marki POLTINO dostępne w sprzedaży detalicznej, oferowane przez sklepy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), która:
  • ma ukończone 18 lat,
  • na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakupiła w okresie od dnia 15.03.2023 roku do dnia 15.05.2023 roku, w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową minimum jeden Produkt marki POLTINO w sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie jest pracownikiem Organizatora, oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz pracownik tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  • a) w dniach 15.03.2023 roku do 15.05.2023 roku, zakupić minimum jeden dowolny Produkt marki POLTINO w sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zachować dowód zakupu (w formie zdjęcia lub oryginału) do okazania w razie wygranej.
   Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego albo e-paragon lub oryginał faktury imiennej. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie i należy zachować dowód zakupu;
  • b) należy wykonać Zadanie Konkursowe i zgłosić Pracę konkursową poprzez:
   - wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Konkursowej www.konkurs.poltino.pl .
   (Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładceWeź udział” - znajdującej się w górnej prawej części strony konkursowej, lub na dole strony konkursowej: „Weź udział w konkursie”)
   - lub zamieszczenie Pracy konkursowej w formie komentarza pod postem konkursowym stronie serwisu Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/PoltinoFood/.

4. ZADANIE KONKURSOWE:

Należy przesłać hasło reklamowe z użyciem słowa POLTINO, w dowolnej formie.

 1. Praca konkursowa musi zawierać słowo POLTINO.
  Po ogłoszeniu wyników, w celu wydania nagród dla Laureatów konkursu, od Laureatów konkursu wymagane będzie okazanie paragonu, będące potwierdzeniem zakupu produktu POLTINO. Do laureata konkursu zostanie przesłana wiadomości e-mail, na którą Laureat w odpowiedzi powinien przesłać czytelne zdjęcie paragonu potwierdzające zakup produktu. W przypadku nieokazania paragonu, nagroda przepada.
  W przypadku nieczytelnego zdjęcia paragonu, Uczestnik może zostać poproszony o dosłanie czytelnego zdjęcia paragonu.
 2. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w niniejszym Regulaminie.
 4. Praca konkursowa stanowiąca wykonanie Zadania Konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z Regulaminem, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, treści naruszających prawa Organizatora  lub osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter nieprzyzwoity, jak również treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i/lub produktów z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.
  Prace konkursowe zgłoszone przez stronę www.konkurs.poltino.pl:
  zostaną zweryfikowane przez Organizatora. Po akceptacji zgłoszenia, praca konkursowa zostanie opublikowana na stronie konkursowej www.konkurs.poltino.pl.
  W przypadku prac konkursowych zgłoszonych przez Facebook https://www.facebook.com/PoltinoFood/ jako komentarz pod postem konkursowym, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z Regulaminem konkursu.
 5. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na przeniesienie na rzecz Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zrzeka się wykonywania praw autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej zawierającego Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Poltino, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającego wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Poltino, Organizatora i osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.
 6. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 15.03.2023 roku do 15.05.2023 roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Konkursowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres e-mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.

5. NAGRODY W KONKURSIE

 1. Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:
  • a) Nagroda I Stopnia:
   Voucher wakacyjny (pula nagród: 1 sztuka) o wartości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)/ 1 sztuka
   Łącznie ufundowano 1 Nagrodę I Stopnia o łącznej wartości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto, 00/100).
   Voucher do wykorzystania do 31.12.2023 roku.
  • b) Nagroda II Stopnia:
   Rower
   o wartości 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych brutto, 00/100) / 1 sztuka.
   Łącznie ufundowano 10 Nagród II Stopnia o łącznej wartości 15.000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto, 00/100).
  • c) Nagroda III Stopnia:
   Zestaw upominkowy POLTINO (pula nagród 100 sztuk)
   o wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych brutto, 00/100) / 1 sztuka.
   Zestaw zawiera: fartuszek kuchenny, deska kuchenna, koszulka, łyżka i łopatka.
   Łącznie ufundowano 100 Nagród III Stopnia o łącznej wartości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto, 0/100).
  • d) Wartość puli wszystkich nagród wynosi 30.000,00zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto, 00/100).
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę, ani na gotówkę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.
 3. Jeden uczestnik może wygrać w konkursie jedną nagrodę.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

Organizator oświadcza, iż Nagrody w ramach niniejszego Konkursu są przekazywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2021.0.1119 z pozn. zm). Płatnikiem podatku od nagrody przekazanej w ramach niniejszego konkursu jest Organizator, który uiści na rzecz właściwego organu podatkowego kwotę należnego podatku. Laurat konkursu nie ma obowiązku ujmowania uzyskanego przychodu z tytułu Nagrody w rocznym zeznaniu podatkowym.

7. MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

 1. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora w liczbie 5 przedstawicieli Organizatora.
  Do dnia 15.06.2023 r. Komisja wybierze:
  • 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody I Stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu,
  • 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów Nagrody II stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
  • 100 (słownie: stu) Laureatów Nagrody III stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu.
 2. Komisja oceni całokształt zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna nagrody jedynie Uczestnikom będącym twórcami tych Prac Konkursowych, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem ww. kryteriów.
 3. Poltino nabywa autorskie prawa majątkowe do Prac Konkursowych Laureatów z chwilą otrzymania informacji o wygranej. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:
  • a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
  • b) wprowadzenie do obrotu,
  • c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
  • d) wprowadzenie do sieci Internet,
  • e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
  • f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Poltino, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do e),
  • h) wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.

8. WYDAWANIE NAGRÓD

Organizator wysyła Laureatowi Konkursu Nagrody na podany przez niego adres korespondencyjny, przesyłką kurierską lub pocztową, lub doręczenie przez przedstawiciela Organizatora, w terminie do dnia 15.07.2023 roku. Organizator dopuszcza możliwość osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej lub wysłania przelewu ponosi Organizator, dostarczenie Nagród jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

9. OGŁASZANIE WYNIKÓW

Lista Laureatów (w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska) zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej www.konkurs.poltino.pl oraz na https://www.facebook.com/PoltinoFood na Facebooku.

 1. Dotyczy Laureatów których zgłoszenia dokonane zostały przez stronę www.konkurs.poltino.pl:
  O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania nagrody.
 2. Dotyczy Laureatów których zgłoszenia dokonane zostały przez https://www.facebook.com/PoltinoFood
  W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową, gdzie poinformuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzców z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na profilu https://www.facebook.com/PoltinoFood w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem odebrania przez nagrodzonych Uczestników nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od przesłania wiadomości o wygranej na Fanpage https://www.facebook.com/PoltinoFood wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  • a. imię i nazwisko
  • b. adres korespondencyjny
  • c. numer telefonu
 4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

10. DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów i profilowania użytkowników.

Dane osobowe Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe mogą być udostępnianie firmom pocztowym, kurierskim oraz dostawcom nagród, w celu wydania nagród. Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie „KONKURS WIOSENNY RODZINA SMAKOSZY II EDYCJA”, w tym umożliwienie wydania nagród w konkursie oraz wypełnienie obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z przyznaniem nagród. Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych, w tym zwłaszcza sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przystępując do Konkursu poprzez stronę internetową www.konkurs.poltino.pl :

 • Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; Laureaci Konkursu podają dodatkowo adres zamieszkania.

11. WYKLUCZENIE Z KONKURSU I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie weryfikuje autentyczności prac Uczestników oraz praw autorskich Uczestników do przesłanych prac z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  • a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  • b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  • c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  • d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  • e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony www.konkurs.poltino.pl lub aplikacji ze strony Facebooka.

12. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, ul. Fabryczna 2; 37 – 300 Leżajsk „KONKURS WIOSENNY RODZINA SMAKOSZY II EDYCJA” lub e-mailem na adres: konkurs@hortino.com.pl, z dopiskiem w tytule KONKURS WIOSENNY RODZINA SMAKOSZY II EDYCJA - reklamacja”, najpóźniej do dnia 30.06.2023 roku (data nadania/stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji pocztą, albo data wysłania wiadomości e-mail przez Uczestnika do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji e-mailem).
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 31.07.2023 roku włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej www.konkurs.poltino.pl.
 2. Roszczenia Uczestnika wynikające z udziału w Konkursie lub oparte na postanowieniach Regulaminu mogą być kierowane wyłącznie wobec Organizatora.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.